Gaventest - Internetpastor

Internetpastor.eu
Ga naar de inhoud

Gaventest

Kennisbassin
Wycliffe bijbelvertalers hebben een zeer goede en uitgebreide/genuanceerde gaventest gemaakt. Je kunt kiezen uit 20, 40, 60, 80 of 100 vragen. Als u de vragen gemaakt hebt, rolt de score over de gaven met een cijfer van 0 tot en met 20 (of anders, ligt aan de hoeveelheid vragen die u maakt!) eruit. Hoe meer vragen u maakt, hoe nauwkeuriger de score!

Klik hier om de gaventest te downloaden! Na het downloaden dient u de gaventest op uw pc te installeren. Ik wens u veel sterkte en plezier met het maken van de gaventest!

Hieronder vindt u de omschrijvingen van de gaven.

1. Profetie
Iemand met deze gave is geneigd dingen zwart-wit te zien. Zaken zijn goed of fout. Het is duidelijk voor hem wat er moet gaan gebeuren in werk en bediening. Een profeet ziet niet alleen duidelijk wat goed of fout is, maar zal ook een groot verlangen hebben om anderen te vertellen wat er verkeerd is en erop aandringen om het zo snel mogelijk recht te zetten.

Profeten hebben een boodschap voor zowel kerkmensen als buitenstaanders. Hun grote verlangen is een wereld en een kerk die puur en heilig leeft zonder zonde. Het gevaar voor profeten is dat zijn soms weining medeleven lijken te hebben. Ze lijken meer om principes te geven dan om de persoonlijke omstandigheden van mensen. Daardoor komen mensen met profetische gaven vaak in conflict met mensen met herderlijke gaven.

Zowel de kerk als de wereld hebben profeten nodig die de waarheid vertellen, maar profeten moeten erop gericht zijn om medeleven te tonen. Profeten zijn niet altijd de gemakkelijkste mensen om mee om te gaan. Zij moeten wel protesteren tegen zonden. In het zendingswerk kan dit soms gevaarlijk zijn, omdat regeringen niet graag bekritiseerd worden door buitenlanders. Als gevolg hiervan hebben profeten vaak geleden omdat ze zo uitgesproken zijn. Maar ook hebben ze veel sociale en religieuze veranderingen op gang gebracht.

2. Herderschap
Mensen met de gave van herder zijn in de eerste plaats bezorgd om het welzijn van en de zorg voor mensen. Zij zijn de goede herders die veel moeite doen om iemand in nood te helpen. Zij zijn mensen die meeleven met anderen. Als ze iemand helpen die gezondigd heeft, dan leggen ze meer de nadruk op de vergeving dan op het oordeel van Christus. Zij houden altijd rekening met de omstandigheden van een persoon in nood en beseffen dat die omstandigheden hun gedrag bepalen. Mensen met een herderlijke gave zorgen altijd voor diegenen in de kudde die in nood zijn. Zij worden gekenmerkt door medelijkden en liefde. In een zendingsgebied kunnen de mensen met een herderlijke gave uitgeput raken door de nood daar en de constante vraag naar hulp. Maar de Kerk zal door dit soort mensen groeien. Christenen worden door hen gezegend en de wereld zal door hen iets van Christus zien.

3. Onderwijs
Onderwijzers hebben een groot verlangen om de boodschap van de Bijbel duidelijk te maken aan mensen waarmee zij in contact komen. Zij hebben een groot verlangen om de boodschap van de Bijbel te begrjpen en ze te beseffen hoe belangrijk de Bijbel is voor de groei van de Kerk.

4. Organisatie
Mensen met de gave van organiseren spelen een belangrijke rol in de Kerk om zaken vlot te laten verlopen, zowel in ons land als in het buitenland. Zij zijn mensen die structuren bedenken om taken uit te voeren. Zij zijn organisatoren die de verlangens van de groep werkelijheid maken. Als jij deze gave hebt dan weet je hoe je ideeën kunt verwezenlijken. Jij zou de persoon kunnen zijn die weet waar hij moet zijn voor datgene wat op een bepaald moment nodig is. Jij kan dikwijls de juiste mensen of materialen vinden om een taak te beginnen en tot een goed einde te brengen. Het is een speciale gave van God aan zijn Kerk om haar in staat te stellen Zijn doelen te bereiken.

5. Kennis
Mensen met de gave van kennis kunnen naar een situatie kijken en daar de Bijbel op toepassen. Mensen met deze gave kunnen gebeurtenissen op principes in de Bijbel gebruiken om anderen te helpen door ze te laten zien wat gedaan moet worden of hoe ze zouden moeten reageren.

Soms hebben mensen een bovennatuurlijke gave van kennis, waardoor ze dingen weten die zij anders niet hadden kunnen weten. Een voorbeeld hiervan is Petrus die wist van het bedrog van Ananias en Saffira. Deze kennis werd hem rechtstreeks door God geopenbaard. God doet dit nog steeds door een bovennatuurlijke inzicht in gebeurtenissen te geven, waardoor iemand soms informatie heeft die niet bij anderen bekend is.

6. Bemoediging
Mensen met deze gave zijn in elke christlijke groep nodig. Dit zijn mensen die anderen helpen vol te houden. Wanneer iedereen vermoeid raakt, komt de bemoediger naast mensen staan en helpt hen nieuwe en ijver te vinden. Bemoedigers zijn heel goed in het opmerken van andere mensen en de bijdrage die zij leveren. Zij zien niet alleen de andere mensen, maar gaan ook naar hen toe e nvertellen hen dat zij goed werk leveren. Wanneer anderen de moed op willen geven heeft de bemoediger de gave om ze weer moed in te spreken.

Bemoedigers zien niet graag dat oneinigheid het lichaam van Christus verdeelt, dus proberen zij conflicten op te lossen. Zij helpen mensen om het grote geheel te zien waar God mee bezig is en zorgen er daarmee voor dat mensen zich niet laten afleiden door bijzaken.

7. Geven
Iemand met de gave van geven verlangt ernaar anderen te zegenen met de dingen die hij of zij heeft. Gevers worden met medelijden bewogen wanneer zij de nood van mensen zien. Zij geven gul van hun tijd, energie, geld en bezittingen om anderen tot zegen te zijn. En zij zullen anderen dikwijls aanmoedigen om ook te gaan geven. Voor hen is geven vreugde en geen pijn. Zij werken hard en vragen geen beloning. Voor Gods koninkrijk offeren zij alles op en nemen met minder genoegen om zo Zijn rijk uit te breiden.

8. Helpen
Mensen met de gave van helpen zijn een geweldige zegening voor de Kerk in ons land en in het buitenland. Ze hebben een speciale bekwaamheid in het opmerken hoe mensen geholpen kunnen worden en daar doen zij wat mee. Helpers zijn de mensen in de Kerk die zorgen dat alles vlot en goed verloopt. Zonder de helper zouden leiders hun werk niet gedaan krijgen. Maar de helpers zijn er altijd en steken hun handen uit de mouwen zonder dat hen daarom gevraagd wordt. Zij zijn de helden van de Kerk, onopvallende helden zonder wie de wagen krakend tot stilstand zou komen.

9. Barmhartigheid
Iemand met de gave van barmhartigheid geeft om mensen die lijden. Deze gave uit zich in medelijden en zorg voor medemensen die lichamelijk, emotionele, geestelijke, of mentale pijn lijden. In plaats van bekritiseren of veroordelen neigen deze mensen naar begrip en vergeving. Zij proberen echt in de huid van andere mensen te kruipen. Daarom komen mensen met diepe innerlijke problemen dikwijls naar hen toe.

10. Zending
Mensen met een zendingsgave hebben hun blik op het buitenland gericht en op de mensen die daar tot geloof gebracht kunnen worden. Terwijl anderen met de noden in ons land bezig zijn, wil een zendeling het Evangelie naar andere culturen brengen. Als jij deze gave hebt dan wil je graag communiceren met buitenlandse vrienden en probeer je met buitenlanders in contact te komen.

11. Evangelisatie
Mensen met de gave van evangelisatie zijn cruciaal voor de groei van de Kerk, zowel in ons land als in het buitenland. Evangelisten zien een verloren wereld en zijn sterk gemotiveerd om de boodschap van het Evangelie bij iedere gelegenheid te vertellen. Als jij deze gave hebt, kan je soms het gevoel hebben dat andere christenen maar weinig verlangen hebben om verloren mensen te redden. Maar denk eraan dat God aan jou een bijzondere gave heeft gegeven die niet aan iedereen gegeven is. Het belangrijkste is dat hij jou die gave heeft gegeven om te gebruiken voor Zijn Koninkrijk.

12. Gastvrijheid
Mensen met de gave van gastvrijheid zijn een echte zegen voor zowel christenen als niet-christenen. Het is een gave die de liefde van God zelf weerspiegelt. Precies zoals God zegt: "Welkom in het hemeldse huis", zo zegt de christen met de gave van gastvrijheid: "Welkom in mijn aardse huis." God is zichtbaar in de gastvrijheid van christenen. Het is een gave van gevende mensen die altijd plaats kunnen maken voor nog een bezoeker en waar altijd nog een extra maaltijd klaargemaakt kan worden.

13. Geloof
Mensen met de gave van geloof zijn zeer belangrijk voor de groei en ontwikkeling van kerken. Mensen met de gave van geloof kunnen zich een voorstelling maken van de plannen van God en kunnen deze mogelijk maken. Waar andere christenen tevreden zijn met de dingen zoals ze altijd zijn geweest, heeft iemand met deze gave dromen en visioenen van wat mogelijk zou zijn en vertrouwt hij op God voor de dingen die er nog niet zijn. Dit is een heel belangrijke gave voor de kerk. Hiermee brengt God mensen in beweging en begint Hij nieuw werk. Het waren de mensen met de gave van geloof die de Kerk ingrijpend hebben veranderd in het verleden. Het is dezelfde gave die in de toekomst gebruikt zal worden voor het starten van nieuw werk.

In ons land zouden mensen met geloof willen dat de Bijbel en zijn boodschap de onbereikte delen van de wereld bereikt. Maar waar? En hoe? God zal de antwoorden op deze vragen geven aan mensen met deze gave.

14. Leiderschap
Mensen met de gave van leiderschap zijn cruciaal vor de Kerk om te kunnen groeien en ontwikkelen. Mensen met deze gave hebben niet altijd zelf veel ideeën, maar zij kunnen de ideeën van anderen overnemen en een team van mensen samenstellen die het werk van God prima kan uitvoeren. Leiderschap is cruciaal als het werk van God Systematisch en doeltreffend uitgevoerd moet worden. Zonder deze gave functioneert de Kerk op en een ongecoordineerde manier, waarbij elk lid doet wat hem het beste schijnt. Iemand met de gave van leiderschap kan individuen helpen om als team te functioneren. Een leider helpt mensen in de juiste richting te gaan.

15. Wijsheid
Iemand met de gave van wijsheid kan in een complexe situatie meteen de kern van de zaak zien. Ze kunnen vaak goede adviezen geven over de te nemen stappen. Mensen met wijsheid kunnen bij het beoordelen van de te gebruiken werkwijze vaak de valkuilen en voordelen zien.

16. Apostel
Een persoon met de gave van apostel is iemand aan wie God hier of in het buitenland speciale verantwoordelijkheid voor de Kerk geeft. Mensen met deze gave zouden verantwoordelijk kunnen worden voor grote delen van de Kerk. Hun woorden hebben gezag, wat herkend wordt door degenen die ze horen. Zij zijn verantwoordelijk voor de vestiging van Kerken in nieuwe gebieden en Kerken door het proces van groei volwassen zien worden. Dit is een gave die grote bescheidenheid vereist. Mensen met deze gave domineren anderen niet door hun persoonlijkheid. In de praktijk staan ze dikwijls bekend om hun rust en kritische blik op zichzelf. Maar zij leven dicht bij God en delen Gods bezorgdheid voor de Kerk.

Deze gave is een speciale gave van God aan de Kerk. Geestelijke autoriteit moet door Gods mensen herkend worden - het kan niet afgedwongen worden. En die geestelijke autoriteit komt in een proces van groei. Het is een belangrijke gave, voornamelijk voor de totstandkoming van nieuwe Kerken in die delen van de wereld waar nog geen Kerken bestaan.

17. Celibaat
Misschien denk je dat de gave van celibaat niet serieus is bedoeld, maar het is een heel speciale gave van God aan Zijn kerk. Mensen met deze gave kunnen hun liefde voor de Heer, Zijn mensen en Zijn wereld reserveren. Zij zijn vrij de Heer te dienen, zij hebben meer tijd en minder familieverplichtingen. En daarom kunnen zij zeer goed in Gods dienst gebruikt worden.

18. Voorbede
Mensen met de gave van voorbede zijn een speciale zegen van God voor zijn Kerk. Het is een gave die vooral anderen zegent. Mensen met deze gave verwonderen zich soms waarom andere christenen niet meer bidden. Maar veroordeel hen niet. Gebruik je gave! mensen met deze gave bezitten een geweldige capaciteit voor gebed. Zij zien hun gebeden dikwijls op speciale manieren beantwoord. en zelfs wanneer de gebeden niet onmiddellijk beantwoord lijkten te worden, stoppen ze niet met bidden.

19. Martelaarschap
Misschien neem je de gave van martelaarschap niet serieus, maar in de geschiedenis zijn mensen met deze gave de dapperste pioniers van christelijk werk geweest. Als je denkt dat je deze gave zou kunnen hebben, zou je eens moeten overwegen om God in het buitenland te dienen. Er zijn veel plaatsen in de wereld waar zendingswerk gevaarlijk is en waar iemands leven vanwege het Evangelie gevaar kan lopen.

20. Dienen
Mensen die gave van dienen hebben, zijn een geweldige zegen voor de Kerk. Zij zijn degenen die het werk van de Kerk mogelijk maken. Wanneer ze merken dat iets nodig is, gaan ze aan de slag en doen het zonder dat erom gevraagd wordt. En ze vinden het niet erg om gevraagd te worden. Hun vreugde in het leven is het dienen van de Heer, Zijn mensen en de wereld. En hoewel andere mensen misschien de eer krijgen, zijn het de dienaren die de grootste zijn in het hemelse Koninkrijk.

Wilt u de gaven uitprinten? Klik hier....
Copyright 2017 - 2022 internetpastor.eu
Terug naar de inhoud